Klachtenprocedure Schrijversacademie

Een klacht is voor de Schrijversacademie een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van onze organisatie. De Schrijversacademie wil goed omgaan met reacties en klachten van klanten, omdat dit van grote invloed is op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons aanbod. Hieronder tref je een korte beschrijving van de procedure die de Schrijversacademie volgt bij de behandeling van klachten.

Klacht indienen

Ben je ergens ontevreden over, of is er iets waarvan je vindt dat daar een structurele oplossing voor moet komen? Dan kun je een klacht indienen. Elke klacht wordt zorgvuldig inhoudelijk onderzocht. Zorg ervoor dat je de reglementen en voorwaarden goed hebt gelezen voor je een klacht indient. Geef een zo helder mogelijke omschrijving van je klacht, dat zorgt voor een volledige afhandeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal twee weken, je ontvangt het besluit op jouw klacht per e-mail.

Bezwaar indienen

Je kunt een bezwaar indienen als je niet tevreden bent over de inhoudelijke en of procedurele afhandeling van jouw eerder ingediende klacht. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. Je kunt het bezwaar per post of e-mail (onderbouwing in bijlage) versturen naar:

bezwaren@schrijversacademie.nl

Het bezwaarschrift dient de volgende punten te omvatten:

  1. Naam en adres van de student
    b. Studentennummer
    c. Naam opleiding
    d. Inhoudelijke argumentatie van bezwaar

Het management van de Schrijversacademie stelt een onderzoek in na ontvangst van het bezwaarschrift. Bij dit onderzoek worden de betrokkenen gehoord en wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijk lid van de klachtencommissie die niet eerder is betrokken bij de behandeling van de klacht. Binnen twintig werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift stelt het management van de Schrijversacademie de student van de beslissing op de hoogte. Het management van de Schrijversacademie heeft het recht om de beslistermijn te verlengen met ten hoogste vijf werkdagen, de kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld.

  1. De Examencommissie behandelt bezwaren ten aanzien van examenklachten. Dit verloopt volgens het Onderwijs- en examenreglement.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

de Schrijversacademie is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van uw bezwaarschrift kun je je richten tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.