Inschrijfvoorwaarden – de Schrijversacademie

Algemene Voorwaarden – Schrijversacademie

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor opleidingen (hierna te noemen ‘Opleiding’) van de Schrijversacademie. Op de website vindt u altijd de meest actuele algemene voorwaarden die gelden voor de door u gekozen Opleiding.

De Schrijversacademie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Aanbod

De Schrijversacademie brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 • wanneer de Opleiding start;
 • de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de studieovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de Schrijversacademie. Een kopie van deze voorwaarden zal op verzoek direct kosteloos aan u worden toegezonden. Onverminderd het bovenstaande omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van de Schrijversacademie, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 • uw recht om de studieovereenkomst binnen veertien kalenderdagen te ontbinden;
 • de geldigheidsduur van het aanbod.
 1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de Opleiding afneemt (hiervoor en hierna: ‘u’) en de Schrijversacademie, die de Opleiding verzorgt. De studieovereenkomst omvat de Opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de Opleiding verbonden lesdagen.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de Opleiding. De Schrijversacademie gaat ervan uit dat u actief aan de Opleiding deel zult nemen. De Schrijversacademie draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van de Schrijversacademie verwachten dat de Opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. De Schrijversacademie zal zich inspannen om u in staat te stellen de Opleiding met succes af te ronden.

 1. Inschrijving, bedenktijd en annulering

Door een inschrijving voor een Opleiding van de Schrijversacademie gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de Opleiding zoals vermeld in het aanbod en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de Opleiding specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in het aanbod. Overige specifieke opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van de Schrijversacademie. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra de Schrijversacademie uw inschrijving heeft ontvangen en de Schrijversacademie de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat de Schrijversacademie de inschrijving aan u bevestigd heeft. Binnen die termijn kunt u de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren middels het herroepingsformulier op de website (of anderszins schriftelijk) en het (mogelijk reeds ontvangen) lespakket onbeschadigd en aangetekend aan de Schrijversacademie retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van de Schrijversacademie een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen. In geval van tijdige annulering zal de Schrijversacademie eventueel door haar ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na annuleren aan u terugbetalen. Kosteloze annulering van de overeenkomst voorafgaand aan de start van de Opleiding is niet meer mogelijk als de inschrijving (schriftelijk of digitaal) aan u is bevestigd en de bedenktijd is verstreken.

Bij annulering van de Opleiding na veertien dagen na de bevestiging van uw inschrijving, maar vóór de startdatum van de Opleiding bent u, onder aftrek van nog niet ontvangen lesmateriaal, annuleringskosten verschuldigd. De kosten hiervan worden bepaald door het moment waarop uw annuleringsverzoek door de Schrijversacademie is ontvangen.

Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van de totale overeengekomen prijs. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 20% van de totale overeengekomen prijs. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 50% van de totale overeengekomen prijs. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: de totale overeengekomen prijs.

In het kader van hetgeen hierboven in dit artikel bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.

 1. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze Opleiding van de Schrijversacademie tenzij anders vermeld op onze website of in de studiegids. Om de Opleiding te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

 1. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van de Schrijversacademie. Het lesgeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

 • Betaling ineens of in termijnen.
  U ontvangt acceptgiro’s waarmee u ineens of maandelijks het verschuldigde lesgeld overmaakt. Het inschrijfgeld wordt tegelijkertijd met de eerste maandtermijn in rekening gebracht. De Schrijversacademie maakt geen gebruik van automatische incasso’s.

De Schrijversacademie garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. De Schrijversacademie zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is de Schrijversacademie gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de vervaldatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Voor wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke invorderingskosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal de Schrijversacademie het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan de Schrijversacademie de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien de Schrijversacademie een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. De Schrijversacademie is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

 1. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

De Schrijversacademie biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van de studiebegeleiding en service van de Schrijversacademie voor een periode van zes maanden. De kosteloze verlenging van uw studieovereenkomst kunt u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst, aanvragen via de digitale leeromgeving van de Schrijversacademie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Schrijversacademie.

Na deze periode van zes maanden bestaat de mogelijkheid om het contract nog een keer met een periode van zes maanden te verlengen. De prijs van deze verlenging bedraagt een maandtermijn. Voorbeeld: de kosten van de Opleiding bedragen twintig maanden € 105,- per maand. Indien u na achttien maanden wilt verlengen, betaalt u een eenmalig bedrag van € 105,- voor opnieuw een periode van zes maanden.

Indien u de Opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Indien tijdens de verlenging van uw studieovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) Opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op begeleiding, toetsingsmogelijkheden en huiswerkcorrectie. De Schrijversacademie zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Het opleidingsmanagement van de Schrijversacademie houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

 1. Tussentijdse beëindiging

Bij de Schrijversacademie schrijft u zich in voor het volledige programma van de Opleiding. Tussentijdse opzegging van de Opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien u zich elektronisch hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde lesgeld over drie maandtermijnen verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Bij opleidingen met een studieduur van zes maanden of korter en/of opleidingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.
Indien u de Opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van de Schrijversacademie een bevestiging hebt ontvangen. Lesgeld dat vooruitbetaald is over nog niet verstreken en niet onder de opzegtermijn vallende studieperiodes, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

 1. Ruilen

Het ruilen van een specialisatie is kosteloos mogelijk, mits geruild wordt naar een specialisatie met hetzelfde aantal modules. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de te ruilen specialisatie dient het verzoek voor ruiling verstuurd te zijn naar info@schrijversacademie.nl. In het geval van ruiling naar een specialisatie met een lager aantal modules zijn er € 150,- ruilkosten van toepassing. In het geval van ruiling naar een specialisatie met een hoger aantal modules dient het meerbedrag betaald te worden van de specialisatie waar naar geruild wordt. Bij een verzoek tot ruiling dat later dan drie weken voor de start van de te ruilen specialisatie ingediend is, worden eveneens € 150,- kosten in rekening gebracht.

 1. Verzendkosten

De kosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van de Schrijversacademie. Alle postzendingen aan de Schrijversacademie en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

 1. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de Opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij de Schrijversacademie (voor zover van toepassing).

 1. Exameninformatie

Indien er bij uw Opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van het examen. De examendata en –gelden voor de Schrijversacademie-examens worden door het examenbureau van de Schrijversacademie vastgesteld. De examendata en –gelden voor de externe examens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld. De examenkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

 1. Klantenservice en mentorenteam

De Schrijversacademie doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket middels het meegezonden controleformulier. De Schrijversacademie zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen.

Bijeenkomst missen en/of annuleren

De bijeenkomsten zijn een essentieel en interactief onderdeel van uw Opleiding: daarom is het bijwonen ervan verplicht gesteld. De Schrijversacademie vindt het zeer belangrijk dat u met uw medestudenten kennismaakt en de bijeenkomsten volgt. U leert immers niet alleen van uw docent, maar ook van uw medestudenten. Daarom worden de volgende regels gehanteerd voor het missen van bijeenkomsten.

Basismodules en studiedag

Het missen van een startbijeenkomst van een van de modules heeft tot gevolg dat u niet mag starten met de betreffende module. Het missen van een eindbijeenkomst van een module heeft tot gevolg dat u de betreffende module niet hebt afgerond. U zult in beide gevallen naar een volgende gelegenheid moeten doorschuiven; dat kan eventueel in een andere plaats en/of bij een andere docent. De in te halen module volgt u in zijn geheel, met begin- en eindbijeenkomst.

Een startbijeenkomst of studiedag kunt u kosteloos annuleren tot een week voor aanvang. Annuleert u een module korter dan een week voor aanvang, dan wordt een bedrag van           € 150,- in rekening gebracht. Voor het missen van een eindbijeenkomst wordt eveneens € 150,- in rekening gebracht. Bij het annuleren van de studiedag korter dan een week voor aanvang, bent u een bedrag van € 100,- verschuldigd.

Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, kan de Schrijversacademie besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dat is ter beoordeling van de Schrijversacademie. Op de regel dat het bijwonen van een bijeenkomst van de modules verplicht is, wordt geen uitzondering gemaakt. Net zo is het volgen van een studiedag een verplicht onderdeel van de Opleiding.

Specialisatiemodules

De twee of drie modules van de specialisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het missen van de allereerste bijeenkomst heeft dan tot gevolg dat u de hele specialisatie op een ander moment moet gaan volgen. Ook hier geldt dat u kosteloos kunt annuleren tot een week voor aanvang van de eerste specialisatiemodule. Annuleert u later, dan wordt een bedrag van € 150,- doorbelast. U zult de specialisatie dan op een later moment starten.

Mocht u onverhoopt een volgende bijeenkomst missen, dan kan die worden ingehaald met een aanvullende opdracht. Ook hier geldt dat dan een bedrag van € 150,- in rekening wordt gebracht. Het missen van twee bijeenkomsten betekent dat u de gehele specialisatie opnieuw zult moeten starten. Ook dan wordt een bedrag van € 150,- in rekening gebracht.

Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, dan kan de Schrijversacademie besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dat is ter beoordeling van de Schrijversacademie. Op de regel dat het bijwonen van een bijeenkomst verplicht is, wordt geen uitzondering gemaakt.

Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de Opleiding zijn de klantenservice en het mentorenteam telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de Schrijversacademie binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de Schrijversacademie per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van de Schrijversacademie.

 1. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als de Schrijversacademie een bindend advies vragen bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u wel eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 12) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil dan binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de Schrijversacademie voorleggen aan de Geschillencommissie.

Wanneer u een geschil aan de Geschillencommissie voorlegt, is de Schrijversacademie aan die keuze gebonden. Wanneer de Schrijversacademie een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet de Schrijversacademie u eerst schriftelijk vragen om binnen vijf weken te laten weten of u daarmee akkoord gaat. De Schrijversacademie dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen uit het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 1. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover de Schrijversacademie toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Schrijversacademie beperkt tot vergoeding van de directe schade. (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van de Schrijversacademie gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan de Schrijversacademie door de verzekeraar van de Schrijversacademie onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van de Schrijversacademie geldt het voorgaande niet. De aansprakelijkheid voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

De aansprakelijkheid van de Schrijversacademie strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor de Schrijversacademie verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van de Schrijversacademie of die door de Schrijversacademie zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

 1. Persoonsgegevens

De Schrijversacademie maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. De Schrijversacademie zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de Opleiding waarvoor u bent ingeschreven en (indien u daar bij inschrijving expliciet mee akkoord bent gegaan), om u te blijven informeren over de opleidingen van de Schrijversacademie of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan de Schrijversacademie laten weten. De Schrijversacademie verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 1. Schorsing

De directie van de Schrijversacademie behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

 1. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door de Schrijversacademie worden gewijzigd. De Schrijversacademie zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren.

Schrijfretraite

Annuleren
Indien je de inschrijving wil annuleren, gelden de volgende regels:

 • Bij annulering tot 8 weken voor de startdatum van de retraite wordt een vast bedrag van € 175,00 in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier en acht weken voor de startdatum van de retraite wordt 20% van het totale lesgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen twee en vier weken voor de startdatum van de retraite wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor de startdatum van de retraite wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Doorgang retraite 

 • De retraite vindt uitsluitend doorgang bij minimaal 8 deelnemers.
 • Bij het niet doorgaan van een retraite, als gevolg van een oorzaak die voor rekening van de Schrijversacademie komt, ontvang je uiterlijk twee weken voor de start bericht en krijg je uiteraard het volledige inschrijfgeld terug.
 • De Schrijversacademie behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht (zoals onder meer ziekte van de docent of geen beschikbaarheid van de gewenste locatie) de docent die de retraite zou leiden, te vervangen en/of de locatie te wijzigen.

Schrijven Magazine

De volgende actievoorwaarden gelden voor de actie met het jaarabonnement op Schrijven Magazine:

 • Geldig bij een nieuwe inschrijving tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019, voor alle volledige opleidingen van de Schrijversacademie, met uitzondering van de studiedag en de losse workshops.
 • Voor Schrijven Magazine worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De Schrijversacademie behoudt zich het recht voor om een in waarde vergelijkbaar artikel aan te bieden, indien een klassikale opleiding op een latere datum start dan aangegeven.
 • Bij voortijdige beëindiging van de opleiding wordt het Schrijven Magazine stopgezet. Indien de student dit abonnement voort wil zetten dient deze zelf opnieuw een abonnement af te sluiten bij Schrijven Magazine zelf.
 • Bij wanbetaling van de opleiding wordt het Schrijven Magazine stopgezet.
 • Er wordt maximaal één Schrijven Magazine abonnement per adres verstuurd.
 • De actie is alleen geldig voor mensen vanaf 18 jaar, met een Nederlands/Belgisch postadres en met een Nederlandse/Belgische bankrekening.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Colinda Heemstra
088 – 1 630 088