Algemene voorwaarden

Download PDF


Algemene Voorwaarden – Schrijversacademie

Deze algemene voorwaarden dateren van oktober 2023.  

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor alle opleidingen van Schrijversacademie. 

Artikel 1 – NRTO  

Schrijversacademie is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid  

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Schrijversacademie en op alle door Schrijversacademie gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 2.  
 2. Afwijkingen van de algemene inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en Schrijversacademie zijn overeengekomen.  
 3. In de gevallen waarin de algemene inschrijfvoorwaarden niet voorzien, zal Schrijversacademie een regeling treffen naar redelijkheid.  
 4. Indien blijkt dat een artikel uit deze inschrijfvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze voorwaarden. Schrijversacademie zal in dat geval zorgen voor aanpassing van het artikel. Die aanpassing zal qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomen met het oorspronkelijke artikel.  
 5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of informatie op de website).  

Artikel 3 – De studieovereenkomst  

 1. De studieovereenkomst komt tot stand tussen de klant die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Schrijversacademie, die de opleiding verzorgt.  
 2. De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Schrijversacademie (uw inschrijving) en de bevestiging van de ontvangst van uw inschrijving door Schrijversacademie via de bevestigingse-mail.  
 3. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand. 
 4. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het verplichte lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, examens en overige toetsing. 
 5. Schrijversacademie is gerechtigd zich over uw kredietwaardigheid te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Schrijversacademie gerechtigd de studieovereenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid. 
 6. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 7. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. Schrijversacademie gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. Schrijversacademie draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en eventuele andere vormen van toetsing. 

 Artikel 4 – Aanbod  

 1. Schrijversacademie brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.

 

 1. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding.

 

 1. Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 2. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 3. wanneer de opleiding start;
 4. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
 5. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
 6. de prijs van de opleiding;
 7. de wijze van betaling;
 8. de studieduur;
 9. de gedragscode waar Schrijversacademie zich aan houdt en de wijze waarop u daarvan een afschrift kunt verkrijgen;
 10. de mogelijkheid en wijze van toegang tot een buitengerechtelijke geschilprocedure.

 

 1. Deze algemene inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de studieovereenkomst nadrukkelijk aan u bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Schrijversacademie. Op uw verzoek zal Schrijversacademie een kopie van de algemene inschrijfvoorwaarden kosteloos toezenden.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 2. de identiteit en het adres van Schrijversacademie, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 3. uw recht de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5, evenals het recht van Schrijversacademie om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van onderwijsmateriaal overeenkomstig artikel 5 lid 3 voor uw rekening te laten komen;
 4. de geldigheidsduur van het aanbod.

 Artikel 5 – Herroepingsrecht  

 1. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht) vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben. 
 2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode het formulier voor ontbinding/herroeping ingevuld te versturen per post of e-mail. U kunt dit formulier opvragen bij de klantenservice van Schrijversacademie of downloaden via deze link
 3. Na verzending van de herroeping heeft u nog 14 dagen om het ontvangen studiemateriaal te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van Schrijversacademie een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen. 

Artikel 6 – Annulering voor aanvang  

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren of tussentijds beëindigen. Annulering en tussentijdse beëindiging dient schriftelijk via het versturen van een e-mail aan info@schrijversacademie.nl plaats te vinden. De annulering of tussentijdse beëindiging is definitief zodra u van Schrijversacademie schriftelijk bevestiging heeft ontvangen.  

Annulering vanuit Schrijversacademie  

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Schrijversacademie onvoldoende is, staat het Schrijversacademie vrij om met u overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (klassikaal, e-learning), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of tijdstip dan een van de twee door u bij inschrijving aangegeven keuzes, zal worden gevolgd. Indien Schrijversacademie met u geen overeenstemming bereikt over deze wijziging(en), dan heeft u het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. U hoeft in dit geval enkel de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende contactonderwijs met een vastgelegde startdatum, dan geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de hieronder genoemde annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht aan van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is, dan zal aan u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door Schrijversacademie worden onderbouwd. 

Annulering voor aanvang  

 1. Vóór aanvang van een opleiding heeft u het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 en lid 7. 
 1. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 heeft u 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal in de originele verpakking te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig totdat u van Schrijversacademie een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.

 

 1. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5 in geval van een overeenkomst op afstand) is Schrijversacademie, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i) onderwijsmateriaal dat u niet in de originele verpakking aan Schrijversacademie heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en (ii) een gedeelte van de prijs, conform de volgende staffel:  
  • bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs; 
  • bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs; 
  • bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 30% van de prijs; 
  • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van de prijs.
 1. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5 in geval van een overeenkomst op afstand) is Schrijversacademie, in geval van een opleiding van langer dan 1 studiejaar, gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i) onderwijsmateriaal dat  u niet in de originele verpakking aan Schrijversacademie heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en (ii) een gedeelte van de prijs, conform de volgende staffel:  
  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs; 
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs; 
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 30% van de prijs; 
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 40% van de prijs. 

 Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging 

 1. De studieovereenkomst kan na aanvang van de opleiding door de klant uitsluitend schriftelijk via het versturen van een e-mail naar info@schrijveracademie.nl worden beëindigd.  
 2. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 7 lid 1, dan is de klant een redelijke vergoeding aan Schrijversacademie verschuldigd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.  
 3. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door Schrijversacademie verzorgde onderwijs, (ii) 50% van de totale prijs (als opstartkosten),(iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele verpakking aan Schrijversacademie heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden. 
 4. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van langer dan 1 studiejaar, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door Schrijversacademie verzorgde onderwijs, (ii) 40% van de prijs voor het lopende studiejaar (als opstartkosten),(iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele verpakking aan Schrijversacademie heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden.
 5. a. In geval de prijs voor de opleiding is verdeeld over verschillende onderwijsmodules, dan wordt een onderwijsmodule aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 7 lid 3 en lid 4 indien voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging al één of meer bijeenkomsten van de desbetreffende onderwijsmodule hebben plaatsgevonden, ongeacht of de klant aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).
  b. In geval de opleiding niet is verdeeld over verschillende onderwijsmodules en er sprake is van onderwijs op afstand, waarbij aan de klant bij de aanvang van de opleiding elektronische toegang wordt verschaft tot al het onderwijs dat op ieder door de klant gewenst moment kan worden gevolgd, dan wordt de tot op het moment van de tussentijdse beëindiging verstreken periode na ingang van de studieovereenkomst aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 7 lid 3 en lid 4.  
 1. Indien de klant de studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de klant niet in staat is om de opleiding te vervolgen, dan kan de klant Schrijversacademie schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door Schrijversacademie vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat Schrijversacademie bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. 
 1. In geval van overlijden van de student kan de studieovereenkomst door zowel Schrijversacademie als de erfgenamen van de student worden opgezegd tegen de overlijdensdatum. Ook als die datum in het verleden ligt. Alle toekomstige betalingsverplichtingen die verbonden zijn aan de overeenkomst vervallen per de overlijdensdatum.

Artikel 8 – Ruilen, overstappen of verplaatsen   

Ruilen

 1. Een verzoek tot ruiling, overstappen of verplaatsen (andere startdatum of locatie) kan gestuurd worden aan de Klantenservice via het e-mailadres info@schrijversacademie.nl. Schrijversacademie bepaalt op basis van onderstaande of ruiling, overstappen of verplaatsen mogelijk is.  
 2. Ruilen betreft het kosteloos overstappen naar een andere opleiding binnen drie maanden na de start. Overstappen kan wanneer ruilen niet meer mogelijk is, dus wanneer de eerste drie maanden reeds zijn verstreken. Hier zijn kosten aan verbonden. Verplaatsen naar een andere locatie of startdatum is vaak mogelijk, hier zijn kosten aan verbonden.
 3. Ruilen, overstappen of verplaatsen is niet mogelijk als er een betalingsachterstand is.  

Overstappen/verplaatsen 

 1. Indien de opleiding gestart is, is het mogelijk om de opleiding door te schuiven, te verplaatsen (bijvoorbeeld naar een andere datum of locatie) of later te hervatten. In geval van doorschuiven, verplaatsen of later hervatten moet de opleiding op de door u gewenste datum wel beschikbaar zijn. Schrijversacademie brengt in dergelijke gevallen € 69,-administratiekosten én de dagprijs € 100,- van de reeds gevolgde opleidingsdagen in rekening.
 2. Indien uw opleiding een pakket is dat uit meerdere Schrijversacademie opleidingen/modules bestaat geldt de volgende regeling:
  Na aanvang van de eerste opleiding/module kunt u de nog niet gestarte opleidingen/modules annuleren. Daarvoor gelden per opleiding/module de regels uit artikel 7 lid 6. Naast de annuleringskosten zal tevens de korting komen te vervallen die u bij de inschrijving heeft ontvangen. 

U annuleert hiermee de totale opleiding, het pakket, maar blijft ingeschreven staan voor de specifieke opleiding/module die al gestart is. Indien een van de opleidingsmodules in ‘de wacht’ staat en de startdatum nog onbekend is, geldt de annuleringsvoorwaarde van 10% van het lesgeld en examengeld met een minimum van € 50,-.

Annulering van de nog niet gestarte opleidingsmodules na aanvang van de opleiding dient schriftelijk, per e-mail plaats te vinden via info@schrijversacademie.nl. 

Artikel 9 – Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling  

 1. Het actuele les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van Schrijversacademie.
 2. U kiest de wijze van betaling direct bij inschrijving voor een opleiding. Voor betaling ineens (per studiejaar) wordt een korting verleend.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Schrijversacademie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Schrijversacademie u een eerste betalingsherinnering waarin u de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien u niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien u na het verstrijken van de eerste betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, zal Schrijversacademie bij de tweede herinnering invorderingskosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke Nederlandse regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Schrijversacademie de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 6. Voor consumenten uit België geldt, in afwijking van het bovenstaande lid 6, dat in geval van niet-betaling, bij de tweede herinnering een forfaitaire vergoeding toegevoegd zal worden conform het Belgische Boek XIX Wetboek van Economisch Recht, die als volgt zal worden berekend:
 7. € 20,- als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan € 150,-;
 8. € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,- als het verschuldigde bedrag tussen de € 150,01 en de € 500,- ligt;
 9. € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,-, met een maximum van € 2.000,- als het verschuldigde bedrag hoger is dan € 500,-.
 10. Indien u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 5 in verzuim bent, heeft Schrijversacademie het recht om de studieovereenkomst te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan Schrijversacademie te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 en lid 4 (redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging).
 11. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

Artikel 10 – Exameninformatie  

 1. Aan uw opleiding kan toetsing verbonden zijn. Indien er bij uw opleiding sprake is van toetsing, ontvangt u hierover alle informatie in uw online leeromgeving.   
 2. Wanneer sprake is van toetsing maakt het examengeld verbonden aan deze toetsing onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. In het aanbod en op het rekeningoverzicht in de bevestigingsmail wordt het examengeld gespecificeerd. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal toetsen in de opleiding en de in de opleiding gehanteerde toets vormen. De hoogte van het examengeld wijzigt niet gedurende uw inschrijving. 
 3. Schrijversacademie verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit het examenreglement is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examenkosten) door u aan Schrijversacademie zijn voldaan. Schrijversacademie verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. 

 Artikel 11 – Klachtenprocedure  

 1. Klachten over het onderwijs en/of de organisatie daarvan of de procesgang ten aanzien van toetsing en examinering kunnen ingediend worden dooreen e-mail te sturen naar info@schrijversacademie.nl. Zorg ervoor dat u de reglementen en voorwaarden goed heeft gelezen voordat u een klacht indient.  
 2. Schrijversacademie zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht reageren. 
 3. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan staat bezwaar open. U kunt schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen via info@schrijversacademie.nl. Ieder bezwaar wordt binnen een termijn van 20 werkdagen inhoudelijk afgehandeld.  
 4. Meer informatie over de klachtenprocedure van Schrijversacademie vindt u op onze website.  

Artikel 12 – Legitimatie  

 1. Bij inschrijving voor een opleiding bent u verplicht uw correcte en volledige naam zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden. 

 Artikel 13 – Studie- en serviceduur 

 1. De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van toetsing dient binnen de studieduur te vallen. 
 2. Op de inschrijfbevestiging staat de studieduur aangegeven.
 3. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.
 4. De Schrijversacademie biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van de studiebegeleiding en service van de Schrijversacademie voor een periode van zes maanden. De kosteloze verlenging van uw studieovereenkomst kunt u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst, aanvragen via de digitale leeromgeving van de Schrijversacademie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Schrijversacademie.
 5. Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens.
 6. Het opleidingsmanagement van de Schrijversacademie houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

 Artikel 14 – Aansprakelijkheid Schrijversacademie  

 1. In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Schrijversacademie in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Schrijversacademie gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Schrijversacademie door de verzekeraar van Schrijversacademie onder geen beding te boven.  
 1. Schrijversacademie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding. 
 2. Schrijversacademie is niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instructies niet in acht neemt. 
 3. De aansprakelijkheid van Schrijversacademie strekt zich uit tot alle personen waarvoor Schrijversacademie verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Schrijversacademie of die door Schrijversacademie zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst). 

Artikel 15 – Verzendkosten 

De kosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van de Schrijversacademie. Alle postzendingen aan de Schrijversacademie en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd. 

Artikel 16 – Klantenservice en mentorenteam 

De Schrijversacademie doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket middels het meegezonden controle-formulier. De Schrijversacademie zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. 

Artikel 17 – Bijeenkomst missen en/of annuleren 

De bijeenkomsten zijn een essentieel en interactief onderdeel van uw opleiding; daarom is het bijwonen ervan verplicht gesteld. De Schrijversacademie vindt het zeer belangrijk dat u met uw medestudenten kennismaakt en de bijeenkomsten volgt. U leert immers niet alleen van uw docent, maar ook van uw medestudenten. Daarom worden de volgende regels gehanteerd voor het missen van bijeenkomsten. 

Basismodules

Het missen van de startbijeenkomst van de opleiding heeft tot gevolg dat u niet mag starten in de betreffende klas. Het missen van twee bijeenkomsten van dezelfde module heeft tot gevolg dat u de betreffende module niet hebt afgerond. U zult in beide gevallen naar een volgende gelegenheid moeten doorschuiven; dat kan eventueel in een andere plaats en/of bij een andere docent. De in te halen module volgt u in zijn geheel, met begin- en eindbijeenkomst.  

Als u één bijeenkomst van een module mist, met uitzondering van de startbijeenkomst van de opleiding, dan ontvangt u van de docent een extra schrijfopdracht ter vervanging van de gemiste bijeenkomst. Voor deze opdracht brengt Schrijversacademie € 50,- in rekening.

De startbijeenkomst kunt u kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang. Annuleert u korter dan twee weken voor aanvang, dan wordt een bedrag van € 150,- in rekening gebracht.   

Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, dan kan de Schrijversacademie besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten laten vervallen. Dat is ter beoordeling aan de Schrijversacademie. Op de regel dat het bijwonen van een startbijeenkomst van de eerste module verplicht is, wordt geen uitzondering gemaakt. 

Specialisatiemodules 

De twee of drie modules van de specialisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het missen van de allereerste bijeenkomst heeft dan tot gevolg dat u de hele specialisatie op een ander moment moet gaan volgen. Ook hier geldt dat u kosteloos kunt annuleren tot een week voor aanvang van de eerste specialisatiemodule. Annuleert u later, dan wordt een bedrag van € 150,- doorbelast. U zult de specialisatie dan op een later moment starten. Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, dan kan de Schrijversacademie besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dat is ter beoordeling van de Schrijversacademie.  

Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van de Schrijversacademie. 

Artikel 18 – Schrijfretraite  

Annuleren
1. Indien u de inschrijving wilt annuleren, gelden de volgende regels: 

 • Bij annulering tot 8 weken voor de startdatum van de retraite wordt een vast bedrag van € 175,00 in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier en acht weken voor de startdatum van de retraite wordt 20% van het totale lesgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen twee en vier weken voor de startdatum van de retraite wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor de startdatum van de retraite wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Doorgang retraite  

 1. De retraite gaat uitsluitend door bij minimaal 8 deelnemers. 
 2. Bij het niet doorgaan van een retraite, als gevolg van een oorzaak die voor rekening van de Schrijversacademie komt, ontvangt u uiterlijk twee weken voor de start bericht en krijgt u uiteraard het volledige inschrijfgeld terug. 
 3. De Schrijversacademie behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht (zoals onder meer ziekte van de docent of geen beschikbaarheid van de gewenste locatie) de docent die de retraite zou leiden, te vervangen en/of de locatie te wijzigen.

 Artikel 19 – Persoonsgegevens  

 1. Schrijversacademie verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy-statement van Schrijversacademie.  
 2. U heeft via Mijn Schrijversacademie de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. Schrijversacademie draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens. 

 Artikel 20 – Schorsing  

 1. Schrijversacademie heeft voor het gebruik van de leeromgeving gedragsregels opgesteld. Als student wordt u geacht deze online gedragsregels te kennen. Deze zijn te vinden in de opleidingstegel in de online leeromgeving.  
 2. Het Instellingsbestuur van Schrijversacademie behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt onder andere voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm of de online gedragsregels en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.  

 Artikel 21 – Intellectuele eigendomsrechten  

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Schrijversacademie verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Schrijversacademie. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Schrijversacademie.  
 2. De student staat ervoor in dat door hem aan Schrijversacademie verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden. 

Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de klant een consument is, kunnen geschillen tussen de Klant en Schrijversacademie over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst zowel door de klant als door Schrijversacademie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij Schrijversacademie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Schrijversacademie aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Schrijversacademie een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Schrijversacademie eerst de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Schrijversacademie dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 23 – Wijziging voorwaarden  

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door Schrijversacademie worden gewijzigd. Schrijversacademie zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie verschilt, dan heeft u de bevoegdheid de studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene inschrijfvoorwaarden in werking treden